УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ > Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

8 октомври 2014 г. Конференция в хотел "Метрополитън", гр. София - заключително събитие по проекта. Покана и програма.

13 септември 2014 г. Начало на учебния процес в магистърска програма "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт" в дистанционна форма на обучение в Сграда 2 на УниБИТ. График

28 август 2014 г. В сайта на УниБИТ е публикувана информация за приема за обучение в магистърски програми за ДО на ФБКН. Тук.

Семинари за представяне на програмите за дистанционно обучение на ФБКН ще се състоят: в Бургаския свободен университет (29.11.2013 г., 9.30 ч., гр. Бургас); в РБ „Петко Р. Славейков” (02.12.2013 г., 9.30 ч., гр. Велико Търново); ЮЗУ „Неофит Рилски” (10.12.2013 г., 9.30 ч., гр. Благоевград); София, УниБИТ, зала 106, (17 декември 2013 г., 11.30 - 14.00 ч.). Прес-съобщение. Покана и Програма. Заповядайте!

Семинари за представяне на програмите за дистанционно обучение на ФБКН ще се състоят: в Бургаския свободен университет (29.11.2013 г., 9.30 ч., гр. Бургас); в РБ „Петко Р. Славейков” (3.12.2013 г., 9.30 ч., гр. Велико Търново); ЮЗУ „Неофит Рилски” (10.12.2013 г., 9.30 ч., гр. Благоевград); УниБИТ (16.12.2013 г., 14.00 ч., София). Заповядайте!

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014