УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ > Публикации за проекта

Проект "Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство", изпълняван по Договор № BG051PO001-4.3.04-0039

ПУБЛИКАЦИИ

Тодорова, Таня. Проект на УниБИТ за дистанционно обучение. // За буквите – О писменехъ, № 39, Май 2013, с. 27. http://zabukvite.org/newspapers/39-May-2013.pdf

Отразяване на проекта в Градското списание на Варна. http://www.urban-mag.com/bg/Библиотечни и културни специалисти ще се обучават дистанционно/4320 (публикувано на: 06.02.2013 г.)

УниБИТ осъществява проект за дистанционно обучение на специалисти за библиотечната, културната и издателската сфера. – Анонс в сайта на АУБ: http://aub-bg.org/ (публикувано на: 11.01.2013 г.)

Факултетът по библиотекознание и културно наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии (ФБКН при УниБИТ) изпълнява проект “Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство”. // Е-бюлетин на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА): Рубрика Съобщения, м. януари, 2013. http://www.lib.bg/<

Дистанционно обучение по библиотечни науки и науките за културното наследство в УНИБИТ. // Земя, Год. ХХIII, бр. 239, 12 декември 2012, с. 4.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014