УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

МАТЕРИАЛИ/ДОКУМЕНТИ > Презентации на учебни програми

  • 1 юни 2014 г. Презентация - основни насоки за работа с ILIAS. Изтегли.
  • Презентация на магистърска програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“. Тук.
  • Презентация на магистърска програма „Библиотечно-информационни политики“. Тук.
  • Презентация на магистърска програма „Музеен и арт мениджмънт“. Тук.
  • Презентация на магистърска програма „Електронен контент: иновации и политики“. Тук.
  • Презентация на магистърска програма „Медийна информация и реклама“. Тук.
  • Презентация на магистърска програма „Защита на културно-историческото наследство в Република България“. Тук.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014