УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

МАТЕРИАЛИ/ДОКУМЕНТИ > Учебни планове

  • Магистърска програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ - 3 семестъра. Учебен план
  • Магистърска програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ - 4 семестъра. Учебен план
  • Магистърска програма „Библиотечно-информационни политики“. Учебен план
  • Магистърска програма „Музеен и арт мениджмънт“. Учебен план
  • Магистърска програма „Електронен контент: иновации и политики“. Учебен план
  • Магистърска програма „Медийна информация и реклама“. Учебен план
  • Магистърска програма „Защита на културно-историческото наследство в Република България“. Учебен план

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014