УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ГАЛЕРИЯ > Работни срещи

15.11.2013 г. Заседание на екипа за организация и управление на проекта. Фотодокументация.

18.07.2013 г. Заседание на екипа за организация и управление на проекта, с участието на работната група на Функционалното звено за дистанционно обучение към ФБКН и експертите от Център за ДО на УниБИТ. Фотодокументация.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014