УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ГАЛЕРИЯ > Семинари

Презентация на проекта.Тук
Презентация на сайта на проекта.Тук

10 април 2014 г. Семинар по проект “Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство” с Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039 в град Благоевград. Фотодокументация.

17 декември 2013 г. Семинар в зала 106 на УниБИТ, гр. София. Фотодокументация.

10 декември 2013 г. Семинар в Югозападен университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград. Фотодокументация.

2 декември 2013 г. Семинар в Народна библиотека „П. Р. Славейков“ и в хан „Хаджи Николи“ с музей в гр. Велико Търново. Фотодокументация.

29 ноември 2013 г. Семинар в Бургаски свободен университет, гр. Бургас. Фотодокументация.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014