УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ГАЛЕРИЯ > Обучение

19.10 2014 г. Провеждане на консултации на студентите от специалност „Библиотечно – информационен и кутурен мениджмънт“ по дисциплината "Управление на редки и ценни колекции" – дистанционно обучение с проф. дфн Боряна Христова. Фотодокументация. Снимки.

18.10 2014 г. Проведждане на консултации на студентите от специалност „Библиотечно – информационен и кутурен мениджмънт“ по дисциплината "Библиотеките и публичния достъп до информация" – дистанционно обучение с доц. д-р Добринка Стойкова. Фотодокументация. Снимки.

28.09 2014 г. Провеждане на консултации на студентите от специалност „Библиотечно – информационен и кутурен мениджмънт“ по дисциплината "Управление на човешки ресурси" – дистанционно обучение с гл.ас.д-р Румелина Василева. Фотодокументация. Снимки.

27.09 2014 г. Провеждане на консултации на студентите от специалност „Библиотечно – информационен и кутурен мениджмънт“ по дисциплината "Разработване и управление на проекти" – дистанционно обучение с доц. д-р Таня Тодорова. Фотодокументация. Снимки.

20.09 2014 г. Провеждане на консултации на студентите от специалност „Библиотечно – информационен и кутурен мениджмънт“ по дисциплината "Мениджмънт на културни институции" – дистанционно обучение с проф.дфн. Иванка Янкова. Фотодокументация. Снимки.

14.09 2014 г. Провеждане на консултации на студентите от специалност „Библиотечно – информационен и кутурен мениджмънт“ по дисциплината "Наукометрия" – дистанционно обучение с проф. дфн Искра Арсенова. Фотодокументация. Снимки.

13.09 2014 г. Провеждане на консултации на студентите от специалност „Библиотечно – информационен и кутурен мениджмънт“ по дисциплината "Библиотечни политики" – дистанционно обучение с доц. д-р Таня Тодорова. Фотодокументация. Снимки.

13.09 2014 г. Запознаване на студентите от магистърска програма "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт" с платформата за дистанционно обучение. Фотодокументация.

10.04-22.05 2014 г. Провеждане на обучителни курсове на теми "Разработване на електронни материали за дистанционно обучение" и "Създаване и провеждане на електронни курсове за дистанционно обучение в е-платформа ILIAS” от гл. ас. д-р Любомира Парижкова. Фотодокументация.

10.04-22.05 2014 г. Провеждане на обучителни курсове на теми "Разработване на електронни материали за дистанционно обучение" и "Създаване и провеждане на електронни курсове за дистанционно обучение в е-платформа ILIAS" от гл. ас. д-р Васил Загоров. Обученията се провеждат в оборудваната с техника по проекта зала за ДО на ФБКН в сграда 2 на УНИБИТ. Фотодокументация.

06.03 2014 г. Провеждане на обучение на експертите от Функционалното звено по дистанционно обучение на ФБКН и експерт от Центъра за дистанционно обучение при УНИБИТ за разработване на електронни материали за дистанционно обучени и за създаване и провеждане на електронни курсове за дистанционно обучение в е-платформа ILIAS, версия 2012. Фотодокументация.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014