УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ГАЛЕРИЯ > Конференции

13.11.2012г. Представяне на проекта на 8-та национална конференция за Е-образование на тема: "ИКТ – осъзнатата необходимост за българското образование", 13 ноември 2012, София, хотел Шератон от проф. дфн Иванка Янкова и доц. д-р Таня Тодорова. Повече.
Презентация.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014