УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

КОНТАКТИ > Бенефициент

ФБКН при Университет по библиотекознание и информационни технологии – 1784
София, бул. Цариградско шосе № 119
ФБКН – секретари: тел.: +359 (0) 2 970 85 97, Кабинет: 315
Секретар на Ректора: тел.: +359 (0) 2 971 80 68

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014