УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ЗА ПРОЕКТА > Екип

Факултет по библиотекознание и културно наследство при Университет по библиотекознание и информационни технологии

Ръководител на проекта: проф. дфн Иванка Янкова –
Декан на ФБКН при УниБИТ
vania_yankova@abv.bg

Координатор и PR на проекта: доц. д-р Таня Тодорова
тел. 0898577956, dr.tanya.todorova@gmail.com

Уебсайт мениджър: гл. ас. д-р Тереза Тренчева
tereza_trencheva@abv.bg

Технически сътрудник: Ваня Фотева

Оперативен счетоводител: Таисия Владимирова

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014