УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ЗА ПРОЕКТА > Мисия на проекта

    Факултетът по библиотекознание и културно наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии (ФБКН при УниБИТ) изпълнява проект “Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство” с Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039. Проектът се ръководи от проф. дфн Иванка Янкова – декан на ФБКН и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Периодът на осъществяване на проекта е 24 месеца, а максималната обща стойност – 415 249,11 лв.
    Общата цел на проекта е развитие на дистанционни програми в образователната и квалификационна степен "магистър" по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство, и обучение на студенти във ФБКН при УниБИТ. Предлагат се нови програми за дистанционно обучение в системата на висшето образование в Република България като се отговаря на реални нужди от специалисти за библиотечно-информационната, книгоиздателската и културната сфера. Специфичните цели и задачи, които се изпълняват според обхвата на проекта, ще доведат до: създаване на Функционално звено за дистанционно обучение към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФЗв по ДО на ФБКН) и увеличаване на капацитета на Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) и на Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) в УниБИТ. Реализира се цялостна стратегия за приложение на е-форми за дистанционно обучение от катедрите “Библиотечни науки”, “Библиотечен мениджмънт”, “Книга и общество”, “Културно-историческо наследство” в структурата на ФБКН и за професионално развитие на преподавателския състав. В рамките на проекта се разработват 4 нови учебни плана, обогатява се учебното съдържание на други две съществуващи програми за дистанционно обучение и в последната фаза – ще започне реален учебен процес. В подкрепа на образователната и изследователската дейност се създават „Е-библиотека по библиотечно-информационни науки, комуникации и културно наследство” и е-хранилище на курсови работи и магистърски тези, бъдещ общ депозитар на УниБИТ.
    Проектът предлага нови възможности за обучение и преквалификация на целеви групи студенти (мъже и жени) от цялата страна: наскоро дипломирани студенти с бакалавърска степен по библиотечно-информационни науки, науки за културното наследство и печатни комуникации; специалисти от практиката в библиотечната и културната сфера; лица със специални образователни потребности; специалисти с висше образование от други области, интересуващи се от преквалификация; нуждаещи се от преквалификация безработни лица с висше образование.
    За популяризиране и достигане до потенциалните обучаеми ще бъдат осъществени 4 семинара в Бургас, Благоевград, Велико Търново и София. Мултиплицирането на резултатите на институционално и национално ниво ще се осъществи чрез обобщаваща постиженията на проекта конференция.
    Развитието на проекта може да бъде проследявано на адрес: http://unibit.bg/, както и през собствения сайт на проекта: www.fbkn-dislearning.unibit.bg .

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Университетът по библиотекознание и информационни технологии чрез Факултета по библиотекознание и културно наследство носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014