УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ЗА ПРОЕКТА > Схема на финансиране

      Проектът “Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство” с Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039 се ръководи от проф. дфн Иванка Янкова – декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Периодът на осъществяване на проекта е 24 месеца, а максималната обща стойност – 415 249,11 лв.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014