УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

ЗА ПРОЕКТА > Декларация

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ
Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки,
печатни комуникации и науките за културното наследство
Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият сайт и публикациите в него са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд на Европейския съюз. Университетът по библиотекознание и информационни технологии чрез Факултета по библиотекознание и културно наследство носи цялата отговорност за съдържанието на сайта и публикациите в него, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014