УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 - 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0039 „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ И НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

НАЧАЛО

ТЕКУЩИ СЪБИТИЯ

8 октомври 2014 г. Конференция в хотел "Метрополитън", гр. София - заключително събитие по проекта. Покана и програма.

13 септември 2014 г. Начало на учебния процес в магистърска програма "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт" в дистанционна форма на обучение в Сграда 2 на УниБИТ. График

28 август 2014 г. В сайта на УниБИТ е публикувана информация за приема за обучение в магистърски програми за ДО на ФБКН. Тук.

9 юли 2014 г. Брошури за магистърските програми на ФБКН.

1 юли 2014 г. Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение, УниБИТ, учебна 2014/2015 г. Повече.

5 юни 2014 г. В началото на м. юли очаквайте информация за условията и сроковете за кандидатстване в магистърските програми за ДО на ФБКН при УниБИТ. Начало на обучението - втората седмица на септември 2014 г.

1 юни 2014 г. Презентация - основни насоки за работа с ILIAS. Изтегли.

1 юни 2014 г. В секцията МАТЕРИАЛИ/ДОКУМЕНТИ можете да се запознаете с учебните планове на магистърските програми за ДО на ФБКН при УНИБИТ.

22 май 2014 г. Фотодокументация от обучения по проекта е публикувана в Рубрика "Галерия".

01 февруари 2014 г. Материалите (презентации на програми за ДО, фотодокументация, медийно отразяване) от проведените промоционални семинари са достъпни от рубриките Материали/документи и Галерия.

Семинари за представяне на програмите за дистанционно обучение на ФБКН ще се състоят: в Бургаския свободен университет (29.11.2013 г., 9.30 ч., гр. Бургас); в РБ „Петко Р. Славейков” (02.12.2013 г., 9.30 ч., гр. Велико Търново); ЮЗУ „Неофит Рилски” (10.12.2013 г., 9.30 ч., гр. Благоевград); София, УниБИТ, зала 106, (17 декември 2013 г., 11.30 - 14.00 ч.). Прес-съобщение. Покана и Програма. Заповядайте!

7 ноември 2013 г. Публикувана Обява в сайта на АОП за открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на информационно-учебни ресурси и носители за създаване на специализирана книжна сбирка и виртуална библиотека по Библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и културно наследство”. Повече.

14 юни 2013 г. Публикувана Обява в сайта на АОП за открита процедура по ЗОП с предмет „Инсталиране, поддържане и обучение за работа с ILIAS – е-платформа за дистанционно обучение; Разработване на ръководства и обучение за създаване на мултимедийни материали за е-обучение; Създаване и експлоатация на Електронно хранилище за курсови работи и магистърски тези“. Повече.

30 март 2013 г. Сайтът на проекта е готов и достъпен на адрес: http://fbkn-dislearning.unibit.bg/index.php, както и от Рубрика Проекти в сайта на УниБИТ. Следете напредъка на проекта.

15 февруари 2013 г. Обществена поръчка с публична покана за доставка на компютърни конфигурации, периферия, аксесоари и софтуер за нуждите на проекта.

08 февруари 2013 г. Уебсайтът и Фейсбук страницата на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, гр. Варна публикуват информация за проекта на тема „УниБИТ с проект за дистанционно обучение на специалисти за библиотечната и културната сфера”.
http://www.libvar.bg/culture/2013/february-2013/DistanceLearningProject.pdf http://www.libvar.bg/culture/2013/february-2013/february.html

06 февруари 2013 г. Отразяване на проекта в „Градското списание” на Варна.
http://www.urban-mag.com/bg/Библиотечни и културни специалисти ще се обучават дистанционно/4320

28 януари 2013 г. е-Бюлетин, м. януари 2013 на Българската библиотечно-информационна асоциация отразява информация за проекта. Повече на http://www.lib.bg/.

11 януари 2013 г. Анонс за проекта в сайта на Асоциацията на университетските библиотеки: http://aub-bg.org/ със заглавие „УниБИТ осъществява проект за дистанционно обучение на специалисти за библиотечната, културната и издателската сфера”

12 декември 2012 г. Пресконференция и информационна среща за представяне на проекта. УниБИТ, зала 106, 15.30 ч.

12 декември 2012 г. Публикация „Дистанционно обучение по библиотечни науки и науките за културното наследство в УНИБИТ” за представяне на проекта. УниБИТ, зала 106, 15.30 ч.

13 ноември 2012 г. Представяне на проекта на 8-та национална конференция за Е-образование на тема: „ИКТ – осъзнатата необходимост за българското образование”, 13 ноември 2012, София, хотел Шератон от проф. дфн Иванка Янкова и доц. д-р Таня Тодорова. Повече.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Последно обновяване: 23/11/2014